Επιλέξτε τη γλώσσα σας

"We don't stop playing because we grow old
we grow old because we stop playing"

George B. Shaw

ΤΟ ΕΡΓΟ

Ενηλίκων γνωστική συνείδηση πτώσης

Η γήρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού αποτελεί σοβαρή κοινωνική και οικονομική πρόκληση που απαιτεί δράση και καινοτόμες λύσεις σε όλα τα επίπεδα. Σε σχέση με τη γήρανση, η γνωσιακή εξασθένηση είναι ένα φαινόμενο αυξανόμενων αριθμητικών διαστάσεων, και αποτελεί σοβαρό θέμα για τις ευρωπαϊκές οικογένειες και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Υπάρχει επομένως ανάγκη να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα με μια στρατηγική προοπτική, προσανατολισμένη στην πρόληψη και την εκπαίδευση: Η υγειονομική παιδεία των πολιτών της ΕΕ πρέπει να βελτιωθεί, δεδομένου ότι αποτελεί τη βάση για να επιτρέψει στους ανθρώπους να αυξήσουν τις γνώσεις τους, να τις μοιραστούν μέσα στην κοινότητα και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και μέτρα σχετικά με την υγεία τους.

Υπάρχει τεράστιος όγκος πληροφοριών για την υγεία που διατίθενται τόσο σε βιβλία όσο και στο διαδίκτυο σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά αν το επίπεδο παιδείας του πληθυσμού δεν είναι επαρκές, η προσβασιμότητά τους, σχεδόν ακυρώνεται, τόσο από την άποψη της ικανότητας κατανόησης όσο και από άποψη ευρέσεώς τους. Η διάδοση της επιστημονικά επικυρωμένης γνώσης σε όλες τις κοινότητές μας σημαίνει τεράστια προοπτική για την εξοικονόμηση πόρων στο σύστημα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, δηλαδή για μια μακροπρόθεσμη βιώσιμη ευρωπαϊκή κοινωνία.

Γενικός σκοπός

Ο γενικός σκοπός του Έργου ACDC είναι να αναπτύξει ένα σύνολο καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων που να αντιμετωπίζουν το ζήτημα της παιδείας για την υγεία και την ψηφιακή υγεία, για την πρόληψη και τη διαχείριση της γνωσιακής εξασθένησης του ηλικιωμένου πληθυσμού και να τα καταστήσει διαθέσιμα στο ευρύτερο δυνατό κοινό.

Ειδικοί στόχοι

  • Να επικυρώσει μια καινοτόμο μορφή στρατηγικής εταιρικής σχέσης που έχει σχεδιαστεί για να σχεδιάζει και να παρέχει τα πιο κατάλληλα εργαλεία κατάρτισης στον τομέα της υγειονομικής παιδείας για την καλύτερη πρόληψη της γήρανσης και της νοητικής εξασθένησης
  • Η δημιουργία και δοκιμή ενός εργαλείου e-learning που βασίζεται στην εκπαίδευση για την υγειονομική παιδεία μέσω μιας προσέγγισης και δομής παιχνιδιών;
  • Να δοκιμαστεί μια βιώσιμη προσέγγιση για τη διάθεση του μαθησιακού και εκπαιδευτικού περιεχομένου στο ευρύτερο κοινό ανά την Ευρώπη
  • Η παράδοση του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ενήλικες και μέσω αυτών σε οικογένειες.

Στόχος

Οι ομάδες-στόχοι του Έργου ACDC είναι οι ενήλικες ηλικίας 40-60 ετών ως κύριοι στόχοι πρόληψης και οι ίδιοι νέοι ενήλικες μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους ως στόχοι / δικαιούχοι για την ενδυνάμωση της υγειονομικής παιδείας για την αποτελεσματική διαχείριση των ηλικιωμένων μελών της οικογένειας με γνωστική εξασθένηση.

Κοινοπραξία

Συντονισμένο από την IAL Nazionale, η κοινοπραξία του Έργου ACDC αποτελείται από έξι ακόμη εταίρους από την Αυστρία, το Βέλγιο, την Ελλάδα και την Ιταλία.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Το Έργο ACDC στοχεύει στο να ενδυναμώσει τους Ευρωπαίους ενηλίκους, ενημερώνοντάς τους για την υγεία τους και τη στροφή των ενηλίκων προς την υγιεινή συμπεριφορά και την αυτο-φροντίδα, προκειμένου να δημιουργήσει την αντίστοιχη νοοτροπία για την παιδεία σε θέματα υγείας, με ένα εργαλείο για τη βελτίωση της υγειονομικής παιδείας στην κοινωνία μας.